TRIANON – ett kunskapscentrum för Integrated Life Sciences

Stigande ohälsa i Sverige och brist på hjälp och vård i många enskilda fall tycks bero på flera faktorer. Ökande stress och därigenom brist på engagemang hos många vårdgivare, den höga arbetslösheten, brist på mål och mening, avsaknad av visioner hos såväl politiker som beslutsfattare är bara några exempel. Mediautbudet, tempot och en ökad exponering för elektromagnetisk strålning, urlakade jordar och sjuka djur är andra exempel.

Sverige pilot-land

Sverige har i WHO åtagit sig att vara pilot-land för vad som kallas Integrativ Medicin, en samverkan mellan konventionell vård och alternativmedicin, som i slutändan skall komma enskilda medborgare till godo. Det innebär nya, STORA möjligheter, men förutsätter en ömsesidigt uttalad respekt för respektive kunskapsområdes historia och medicinska modell.

Sedan kyrkan skildes från staten i Sverige besöks kyrkorna av allt färre församlingsmedlemmar. Många går ur svenska kyrkan. Nyandligheten blommar däremot utanför den kyrkliga sfären i form av litteratur, filmer, studiecirklar, kurser, möten, mässor och nätverk. Det finns ett mycket stort intresse för nyandlighet.

Ökad globalisering och Sveriges medlemskap i EU har bl.a. lett till en växande klyfta mellan det intuitivt kända ”vad som är rätt och rättvist” och "det institutionellt påstådda". Det skapar osäkerhet och alienering hos många människor.

En Positiv Framtidsvision

Det finns ett STORT behov för en återerövrad helhetsbild och samhörighet, efter en enhetlig värld där människan och vår miljö representerar absoluta värden, och där den enskilde kan leva i harmoni med sig själv och sin omgivning.

TRIANON syftar till att genom kunskapsöverföring återge människor denna helhetsbild, samt att främja nytänkande och entreprenörskap inom områdena Människa-Hälsa-Samhälle-Miljö-Positiv Framtidsvision.

En projektbeskrivning

TRIANON spänner över många områden och kunskapsdiscipliner, och gör det därför möjligt att åstadkomma STORA synergieffekter för enskilda, för företag och organisationer.

Bilden beskriver hur helheten kan uppfattas genom att visa hur vissa tvärvetenskapliga discipliner berör varandra och därmed hur NYA ”möjlighetsrum” uppstår i skärningspunkterna mellan olika discipliner.

Ett internationellt kunskapsforum

TRIANON vill bygga ett centrum för Integrated Life Sciences (integrerad livskunskap) där enskilda, företag och organisationer konstruktivt kan samverka och där ny kunskap och nya erfarenheter blir resultatet.

TRIANON vill också att Stockholm som stad skall bli internationellt känt som en mötesplats och ett FORUM för dessa intressen.

Några exempel på tänkta verksamheter i detta centrum

Stockholm i januari 2005

Fredrik Lübbing
Fysiker och lärare