Vad är Global Scaling?

- klassisk rysk docka får oss att se verkligheten på ett nytt sätt

Minns den ryska dockan, som innehåller en identisk något mindre docka, som i sin tur innehåller en identisk något mindre docka, som sin tur innehåller..............Dr Hartmut Müller från Erfurt i Tyskland gör begreppet "Global Scaling" mera begripligt genom att använda den klassiska ryska dockan, skriver LO Landin i detta personliga referat av Müllers föredrag, som denne höll på det andra internationella seminariet om kvantmedicin arrangerat av XEDE International sarl på KTH i Stockholm den 5-6 maj 2007.

The Melody of Creation

Den ryska dockan gav i alla fall mig en begriplig bild att hålla mig till, när Dr. Müller radar upp mer svårbegripliga matematiska och fysiska bevis för vad han kallar ”skapandets melodi”. Och han ger samtidigt stöd åt Albert Einsteins uttalande ”att relativitetsteorin är omöjlig att begripa utan att lyssna till en symfoni”.  Men för snart 100 år sedan hade Einstein inte som idag tillgång till en informationsteknik med vars hjälp det nu är möjligt att se, studera och återskapa naturens energiproduktion resp. konsumtion från de stora sammanhangen och ända ner på cellnivå.

För 100 år sedan fanns ännu inte begrepp som kvantfysik och kvantmedicin, fortsätter Hartmut Müller. Upptäckten av dessa nya sammanhang har gjort att fler frågor än någonsin om vår existens har uppstått. Den i vårt land förhärskande skolmedicinen, som helt och hållet utgår ifrån en gammal Newtonsk världsbild, har emellertid fortfarande svårt att ta till sig dessa nya kunskaper, som totalt revolutionerar vår världsbild. Därför var tyvärr ytterst få läkare närvarande på detta seminarium, vilket är beklagligt, eftersom ointresset från skolmedicinens sida försenar en utveckling, som redan är till gagn för många patienter. Salen var istället fylld med den nya tidens hälso- och näringsterapeuter, som medvetet eller omedvetet bygger sina antaganden och sina terapier på det Müller alltså kallar för ”skapandets melodi” och protonresonans.

Vad är protonresonans?

De mest stabila partiklarna i universum är protoner och elektroner, fortsätter Hartmut Müller. I motsats till de flesta andra partiklar, som alla har en livslängd på bara några nanosekunder, överlever protoner och elektroner i 100.000 gånger miljarder, gånger miljarder, gånger miljarder år. Ofattbara tal för oss vanliga dödliga, men bevisade, hävdar Müller, som är fysiker och som hela tiden lutar sig på bevisbara fakta i sin framställning, vilket gör hans föredrag extra intressant.

Eftersom förhållandet mellan förekomsten av protoner och elektroner är 1836 (för att vara exakt) betyder det att ca 99% av vikten av alla ansamlingar av materia, exempelvis våra egna kroppar, är protoner. Och därför är också protonresonans det som är styrande i samtliga processer i hela universum. Man vågar, för att anspela på Einsteins uttalande om musik, kanske hävda att protonresonans är ”partituret i skapelsens melodi”.

Teorin om ”global scaling”

Teorin om ”global scaling” bygger på att all distributionen av materia i universum är harmonisk och logaritmisk, dvs inte linjär. Källan till det som kallas för kosmisk mikrovågsbakgrundsstrålning (the cosmic microwave background radition) är dock ännu okänd.
Statistiskt kan den harmoniska distributionen studeras vad gäller följande;

”Global scaling” finner vi i alla fysiska randomiserade processer och i högteknologisk utveckling. Och det gäller också för all sinnlig perception. Intensiteten i en upplevelse är således logaritmisk. De naturliga vågrörelserna återskapar sig ständigt i logaritmiska fraktalspektra, och åstadkommer därigenom de mest effektiva rörelserna ända ner på cellnivå.

Amplitud, våglängd och frekvens definieras av konstanter och naturen återskapar sig i absolut identiska frekvensspektra (= fundamentala fraktaler), som vi finner exempel på i en mängd naturliga sammanhang, som Hartmut Müller således vill kalla för ”the Melody of Creation”.

Vår andning är exempel på ett sådant protonresonansspektrum, hjärtslagen, hjärnans arbete och optisk varseblivning likaså. Alla bygger på vågrörelser med identiska avstånd mellan noderna.

All mänsklig utveckling är i själva verket en förlängning och förstärkning av våra sinnen. Det påstod redan Leonardo da Vinci och på detta faktum har Kreprenör® byggt vår perceptionsmodell med vars hjälp vi identifierar nya möjlighetsrum - CrossSensor. Modellen bygger i själva verket på ett kvantfysiskt tänkande. På samma sätt beskriver Hartmut Müller hur vi inom högteknologi ”kopierar hologrammet inom oss själva”, när man t.ex har konstruerat de allt effektivare datorprocessorerna, som kopierar våra egna hjärnprocesser. Utvecklingen är strikt logaritmisk från modell 186, 286, 386 till Pentium, Pentium II processorer osv. Och återigen kan vi återkoppla till bilden av den ryska dockan för att få en begriplig bild av naturliga strukturer, genetik etc.

Praktisk tillämpning

Hartmut Müller redogör för hur man tillämpar rönen från denna forskning i praktiken. I ett samarbete mellan forskarlag i Tyskland, Österrike, Schweiz, Ryssland och New Mexico USA har företaget Global Scaling Research & Development uppstått. Genom att studera protonresonansrytmer i olika sammanhang har man lyckats identifiera ”huvudnoter och subnoter i skapelsens partitur”.

I vår dagliga tillvaro kan resultaten användas för att i försäkringsbranschen identifiera kritiska perioder och göra livstidsbestämningar. Underhållsindustrin kan bestämma ideala produkt- och servicecykler.

1979 upptäckte professor Schnoll ”huvudnoterna” för cellkommunikation, vilket visade sig vara de båda ”ytternoterna” i intevallet för synligt ljus. Vidare har man upptäckt att frekvensen för maximal cellreflektion är 1250 nm och frekvensen för maximal cellabsorbtion 280 nm. Man lär sig mer och mer om vad en viss frekvens har för effekt i t.ex en cell. Vi kan härigenom aktivera naturliga processer i kroppen och inom medicinen kan kunskapen användas för effektiv sårläkning, för cellregeneration och för att stimulera mitrokondiernas energiskapande, serotoninproduktion, immunsystemet, antikropp-försvaret mot infektioner samt för att stimulera inlärning och minnesfunktioner etc.

Hartmut Müller sammanfattar sitt föredrag med att säga att han anser att teorin om ”Global Scaling” öppnar för en helt ny världsbild, som bygger på enhet mellan materia och ande. Det återkopplar till balansen i den klassiska grekiska triaden kropp-själ-ande. 

Läs mer om Global Scaling.

Lars-Olof (LO) Landin
Generalsekr Kreaprenör