Vidga begreppet KULTUR !

Reducera inte begreppet kultur till enbart skapande inom konst, arkitektur, litteratur och musik !!! Visserligen har dessa sfärer skaffat sig monopol på ordet kultur, men denna ensamrätt är ohållbar i dagens föränderliga värld.

Vår nya rapsodiska tillvaro alstrar hela tiden nya kulturyttringar. Ta bara den nya cybereliten, "The Cyber Elite", som kallar sig "Digerati", och som anser att den traditionella eliten på kulturredaktionerna har förlorat rätten att tolka dagens verklighet. Dessa etablerade tolkare hör gårdagen till - på grund av att de kan så lite om naturvetenskap. Ett kulturområde, som genom kvantfysikens landvinningar allt mer präglar vår digitala vardag.

"The Cyber Elite" vill återge begreppet kultur dess ursprungliga innebörd, vilket är: Sammanfattningen av allt som skapats av människor för att ge "högre" andliga upplevelser. Inte enbart inom konsten, arkitekturen, litteraturen och musiken utan också inom vetenskapen med extra tonvikt på matematik, fysik, elektronik och biologi.

Den tredje kulturen

"Digeratis" får indirekt medhåll av Albert Einstein, som gång på gång betonade: Att begränsa spridningen av vetenskapens rön till en liten grupp människor försvagar ett folks filosofiska anda och leder till dess andliga utarmning!

Men så betraktades också Einstein som 1900-talets största kulturpersonlighet. Bland annat av den engelska filosofen och matematikern Bertrand Russell. Han ansåg dessutom att matematiken är ett abstrakt humanistiskt område, som är släkt med musiken. Einstein var förresten en utmärkt violinist.

Albert Einstein ansåg att matematik och musik var siamesiska tvillingar. Han spelade därför ofta och gärna fiol...

"Vetenskap", skriver Einstein, "är försöket att tillordna sinnesupplevelsernas kaotiska mångfald ett logiskt enhetligt tankesystem". Einsteins relativitetsteori är lika mycket kultur som en Beethoven symfoni, en Shakespeare-pjäs och en målning av Leonardo da Vinci.

Har inte Einsteins konstaterande "Energin är lika med massan gånger kvadraten på ljushastigheten" haft större revolutionerande effekt än de flesta ideologier under det gångna århundradet? Är det inte Bohr, Heisenberg & co, grundarna av kvantteorin, som har förändrat vår tillvaro? Förresten, Einstein har även bidragit till kvantfysiken!

Enligt "Digeratis" är det datorns "nollor och ettor", som har krossat industrisamhället och inte symfonier, noveller och akvareller! Gruppens ledargestalt Kevin Kelly, tidskriften Wireds chefredaktör, betonar:

- What we are talking about now is a communications revolution. That is exciting, because communication is the basis of culture. Culture is a process of communication among individuals and groups. We are amplifying and enhancing the foundations of culture and society with this communications revolution. All the dynamic and revolutionary effects we are going to see
will come from these tiny chips being used in a communications mode.

Följaktligen accepterar "Digeratis" inte att den traditionella kulturen och vetenskapen fortsätter att köra på skilda banor. De kräver en gemensam bana, där de samkör under begreppet den tredje kulturen. Denna samkörning är vardagsmat för de tyskar, som läser Frankfurter Allgemeine Zeitung, där det finns en särskild samredaktion för konst och vetenskap under ledning av Frank Schirrmacher. En märklig framsynthet av en konservativ tidning.

Väckning Europa

Chefredaktören för Frankfurter Allgemeiner Schirrmacher, som är praktiskt taget okänd i Sverige, har för en tid sedan skrivit en uppropsartikel som även har publicerats i New York Times. Artikelns rubrik löd så här: Wake-Up Call for Europe Tech. Och Schirrmacher inleder texten med följande brasklapp:

- The European intelligentsia is entering the 21st century in silence, stubbornly or clumsily avoiding the issue. It is easy to imagine one of these intellectuals, fumbling over a new word-processing package: the infuriation at this "not coping", the alleged lack of "technical know-how," the antipathy (often justified) which sets in at the slightest whiff of leads and sockets. All this also characterizes prevailing attitudes to the revolutionary paradigm shift itself. The new age didn't come to us Europeans in a flash of inspiration, it came as a "retraining program": from typewriter to computer, from computer to Internet.

Onekligen en tankeställare för dig, som vill utveckla upplevelsesamhället. Se hur denna utveckling bör se ut i "den tredje kulturens dräkt". Du kan bland annat läsa hela Wake up-artikeln och bekanta dig med "Digeratis". Självfallet måste du vara medveten om att de är elittänkare och en viss skepsis till en del av deras tankar kan vara på sin plats...

Produktiv samkörning

Den amerikanska skribenten Jedediah S. Purdy gjorde för en tid sedan en kritisk genomlysning av de värderingar, som döljer sig under tidskriften Wireds yta. Läs orginaltexten och dra dina egna slutsatser.

Den danske författaren och vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders har på senare år också modifierat begreppet "Third Culture". Han ser stora möjligheter i att konstnärer och forskare inleder ett samarbete. Därför tog han 1996 initiativet till seminariet "Third Culture Copenhagen" i Köpenhamn, där de olika disciplinerna kunde mötas och visa bevis på att ett samarbete mellan konst/humaniora och vetenskap är meningsfullt.

Låt mig summera; Det glapp mellan de båda kulturerna, som dominerat i de europeiska länderna genom sekler är inte längre produktivt.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®