Årsredogörelse 2007 för Kreaprenör® - ideell förening

Med denna redogörelse vill vi intressera dig att betala medlemsavgift i föreningen Kreaprenör® för 2008. Medlemskapet innebär inga andra förpliktelser än att du med din avgift stöder vårt arbete med att sprida kunskap om vad som händer i vår tid och att stimulera till nytänkande. Avgiften för privatperson är 500 kronor och med de medel vi får in bekostar vi i första hand det opinionsarbete vi driver i form av hemsida, e-postutskick och ett omfattande medlems- och intressentregister. 

Vi vill givetvis att medlemmar tar kontakt med styrelsen med förslag till nya satsningar och samarbetsformer, där vi ofta kan bidra med att förmedla värdefulla kontakter i vårt omfattande nätverk. För att övertyga dig om att det är väl satsade pengar redogör vi kort för vad vi har arbetat med det senaste året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen har bestått av Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof (LO) Landin (generalsekr) och Imi Markos. Styrelsen har initialt hållit några protokollförda möten, men bestämde tidigt att arbeta med två separata projekt; Hälsoprojektet under ledning av LO Landin, Gösta Sundberg och Anders Forsberg m.fl samt Dalaröprojektet under ledning av LO Landin, Imi Markos och Anders Forsberg m.fl.

MÅL OCH SYFTE

Föreningens mål är att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Det sker med hjälp av opinionsbildning och genom att informera om de nya vetenskaperna som kvantfysik, den nya medicinen, nanoteknologi etc och genom att sprida information om och ta fram metoder och modeller för nytänkande.

Syftet är att utveckla människor och deras idéer för framtiden, göra människor mera medvetna och bidra till personlig hälsa och ökad samhälsa.

De första initiativen togs redan hösten 2000. Därefter har de båda grundarna Lars-Olof Landin med företaget EBC Information AB och Imi Markos, redaktör, hållit föredrag och seminarier runt om i landet. Information och bakgrundsmaterial har samlats här på hemsidan. Varumärke och hemsida ägs fortfarande formellt av EBC, som även har svarat för finansiering, underhåll och drift av hemsida, använt egen personal mm.

Under våren 2006 togs beslutet att starta den ideella föreningen. Den 5 april samma år grundades föreningen vid avslutningen av det första i en seminarieserie med tema SAMHÄLSA. Seminariet 2006 hette FRÅN SJUKDOM TILL HÄLSA, seminariet 2007 PERSPEKTIV på CANCER och 2008 års seminarium i anslutning till årets årsmötet handlar om NYTÄNKANDE och FÖRÄNDRING.

VIKTIGAST UNDER 2007

Det under hösten 2006 avslutade hälsoprojektet i Ungern, men projektet slutredovisades inte förrän under 2007. EBC svarade för finansieringen under projektets gång på totalt drygt 100.000 kr.

Under våren hölls två medlemsmöten i Stockholm och Göteborg för att utvärdera ett tidningsprojekt med namnet TilliT. Ledningen valde att inte arbeta vidare med detta projekt.

Den 14-15 april 2007 medverkar Kreaprenör® som samarrangör i föreningen Brobygge & Dialogs barnkonferens ”Vägar till Växande”.

Hälsoprojektet

EBC Kreaprenör® samlade under året alla Hälsodialoger på Internet under en gemensam redaktion, där professor Karl E. Arfors, allmänläkare Christer Hjortsberg, överläkare Anders Hallén, docent Anders Cervin, doktor Annika Dahlqvist m.fl har anlitats som experter och med redaktörerna LO och Claes Landin.

Den 21 juni 2006 arrangerade EBC/Kreaprenör ett möte på Karolinska Institutet med amerikanskan Sally Fallon, succéförfattare till boken ”Eat Fat Lose Fat”. Detta blev inledningen på en Dialog om Kost & Hälsa. Redan vid denna tidpunkt började det stå klart för många att nationella kostråd och gällande paradigm på kostområdet borde revideras. Ändå rekommenderade t.ex Svenska Dietistförbundets ordförande sina medlemmar att ”bojkotta” mötet och motståndet mot förändring var även under våren 2007 kompakt i maktetablissemanget. 

Den 23 februari 2007 publicerade en expertgrupp sammansatt av Kreaprenör ett öppet brev till Regeringen i Aftonbladet, där man uppmanade Regeringen att tillsätta en oberoende utredning för att komma till rätta med de växande problemen med övervikt och diabetes. Senare på året träffade också expertgruppen folkhälsominister Maria Larsson. Vidare lyckades vi engagera professor Lars Werkö, en auktoritet inom läkarkåren, i Dialogen om Kost & Hälsa. Detta ledde i sin tur till att Dagens Medicin började intressera sig för ämnet.

I FORUMDOKTORN.SE redovisas hela den intensiva debatten i olika medier, om vilken vi också fortlöpande har informerat de 1500 läkare, som är med i EBC Läkardialog, samt de 120.000 besökarna i  EBC/Forum Doktorn.  Fr.o.m hösten 2007 har helt nya signaler börjat sändas från Socialstyrelsen om kostråden och Livsmedelsverkets hantering av dessa ärenden börjar allmänt ifrågasättas.

Den 24 april arrangerade Kreaprenör ett mycket välbesökt seminarium på Karolinska Institutet med titeln ”Perspektiv på Cancer”, ett annat område för nytänkande där t.ex medicinska regler i Sverige förbjuder terapier som används utomlands med viss framgång.

Under hösten 2007 har Hälsogruppen diskuterat och tagit flera kontakter betr helhetstänkande vad gäller hälsa. Försök har också gjorts med att få igång ett projekt med arbetsnamnet JOBBHÄLSA, som går ut på att företag och organisationer skall uppmanas att betala för att skicka anställda och medlemmar på hälsokunskapsdagar för att göra dem mer medvetna om sin egen hälsa. En första sådan JOBBHÄLSA-dag hölls i Västerås den 12 mars 2008. Tanken är att skapa en ny hälsokunskapskanal via näringslivet.

Dalaröprojektet

Våren 2007 tog LO Landins företag över Dalarö Turistbyrå i Haninge. I Haninge kommun drivs Turistbyråerna som självständiga företag, som kommunen köper tjänster av. LO har under året koncentrerat sig på att bygga ett nätverk bland de boende, i förenings- och näringslivet på Dalarö. Samtidigt har han på ideell basis engagerat en arbetsgrupp i Kreaprenör under ledning av Anders Forsberg för att utveckla DESTINATION DALARÖ. Gruppen har vid ett par tillfällen träffat kommunledningen i Haninge kommun och Anders Forsberg har arbetat ihop med kommunens projektledare för att planera för en dykpark på Dalarö.

Slutligen har ett koncept för ett återkommande miljöseminarium arbetats fram av Kreaprenörs arbetsgrupp.

Under året började Turistbyån ge ut DalaröTIDNING med hjälp av en redaktion från Kreaprenör. Tidningen utkommer den 5 juni 2008 med sitt fjärde nummer. Upplagan är 10-15.000 exemplar. En omfattande e-post register har byggts upp för att bygga och underhålla ett Dalarönätverk.

Kerala mötesplats – att mötas i respekt
Kreaprenör inbjuder till en seminarieresa i januari 2009 med rubricerat tema. Resa och seminarium arrangeras av kunskapsnätverket Kreaprenör och Kenosis AB i samarbete med biskop emeritus Bengt Wadensjö. Läs mer.

Seminariet arrangeras i Kerala i Sydindien. I Kerala lever kristna, hinduer och muslimer sida vid sida i harmoni. Vi lär känna de olika religionerna och trostraditionerna på plats. Besök i olika kyrkor och tempel ingår i programmet.

Övrig medlemsservice
Antalet betalande medlemmar var 2007 40 st. Till detta kommer ett nätverk med intressenter på ytterligare 100-talet personer som gör att Kreaprenör snabbt kan organisera kompetenta arbetsgrupper (”Hjärntruster”) i olika ämnen.

Medlemmar och intressenter får varje månad NYHETSBölletiner som skrivs av LO Landin i samarbete med tecknaren Mats Böllner. Med humorns hjälp testar vi var gränserna går. Vi har idag 4000 läsare. Under 2007 publicerade vi också Imi Markos 10 Kina-brev, som blev mycket uppskattade med totalt 8500 läsare.

Under våren 2008 har Imis nya Indien-brev-serie inletts.

Kreaprenör® utvecklar människor och deras idéer för framtiden.
Stöd Kreaprenör® genom att vara medlem. Årsavgiften 500 kr betalas till Föreningens plusgiro 23 16 66-9. Ange alltid namn vid betalning.

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Stockholm 2008-05-28
Lars-Olof Landin
Tel: 0708-125 467