Årsbokslut 2011

Årsbokslut för ideella föreningen Kreaprenör® (org.nr. 802432-5790)
för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31

Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® avlämnar härmed föreningens sjätte årsbokslut.

Styrelse och föreningsfakta
Den av årsmötet valda styrelsen har varit Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof (LO) Landin (sekr) samt de övriga ledamöterna Anne-Charlotte Nackstad och Johan Wedfelt. Dessutom har Imi Markos deltagit i styrelsearbetet som hedersledamot.

Kreaprenör® utvecklar människor och deras idéer för framtiden genom att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Arbetet inleddes av Imi Markos och LO Landin år 2000 och föreningen grundades 2006. Medvetande är ett centralt begrepp. Kreaprenör skall vara en religiöst, politiskt och vetenskapligt obunden tankesmedja. Ny teknik gör det möjligt för människor att inte bara producera och förflytta sig allt effektivare (den s.k. Industrieran), utan numera kan människor också kommunicera obegränsat både utåt och inåt, samt förstå och påverka också de mentala processerna. Därför väljer vi att kalla den epok vi nu lever i för Medvetandeeran.

Information och bakgrundsmaterial samlas fortlöpande här på hemsidan.

Varumärket Kreaprenör® (eng: Creapreneur) är registrerat och i likhet med tidigare år har driften av hemsidan bekostats av föreningens huvudsponsor EBC Information AB.

Den av årsmötet utsedda valberedningen är Jackie Bergman och Inga-Lill Wener, vilka också är aktiva i nätverket Brobygge & Dialog, en nära samarbetspartner. 

Förvaltningsberättelse
Föreningens mål att sprida kunskap har under verksamhetsåret skett i form av två större möten, fortlöpande nyhetsbrev till drygt 1000 personer och dokumentation på hemsidan med i genomsnitt 5000 unika besökare i kvartalet. Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten.

Viktigast under 2011
Målet att öka medlemsanatalet till minst 100 personer genom att sänka medlemsavgiften till 100 kr har uppnåtts. Vid årsskiftet hade föreningen 102 medlemmar. Som jämförelse hade föreningen 2007 – 2010 sammanlagt 95 medlemmar. År 2010 var det 33 stycken. Årsmöte med projektgenomgång hölls 8 april med 30 deltagare och höstmöte om Hjärnans frihet hölls i november med 41 deltagare. Dessa möten och andra, där föreningen har medverkat, finns dokumenterade på hemsidan. Intäkterna från medlemsavgifter och möten har använts för att bekosta mötena och resekostnader för inbjudna föredragshållare.

Utvecklingsprojekt
Styrelsemötena har ägnats åt att diskutera den framtida verksamheten och hemsidans utveckling. Dessutom har tid ägnats åt att utveckla projekten Hälsa och Hjärnans frihet.
I anslutning till det ordinarie årsmöte tisdag 17 april 2012 inleds ett samarbete med projektet Future Health Sweden tillsammans med Eva Pettersson, vd i företaget Hälsolotsen, och Per Hörberg som driver hälsoportalen Wellnessguide.se samt med Kompetensgruppen i Stockholm.    

Årsredovisning
Intäkterna var 16750 kr varav medlemsavgifter 10600 kr. Styrelsen föreslår att årets resultat -16 kr överförs i ny räkning. 

Tillgångarna var vid årsskiftet 9706 kr, skulderna 8764 kr och det egna kapitalet 942 kr.

Stockholm 14 mars 2012

Lars-Olof Landin      Gösta Sundberg     Anne-Charlotte Nackstad      Johan Wedfelt

Vår revisionsberättelse beträffande detta årsbokslut har avgivits den  17/4 2012 
        
Johan Palm                                         Lars Jakobsson
Auktoriserad revisor

Årsbokslut 2010

Årsbokslut för ideella föreningen Kreaprenör® (org.nr. 802432-5790)
för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31

Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® avlämnar härmed föreningens femte årsbokslut.

Den av årsmötet valda styrelsen har varit Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof (LO) Landin (sekr), Mats Böllner, Fredrik Lübbing, Imi Markos och Åsa Runander.

Kreaprenör® utvecklar människor och deras idéer för framtiden genom att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Arbetet inleddes av Imi Markos och LO Landin år 2000 och föreningen grundades 2006. Medvetande är ett centralt begrepp. Kreaprenör skall vara en religiöst, politiskt och vetenskapligt oberoende tankesmedja. Bakgrunden är att ny teknik nu gör det möjligt för människor att inte bara producera och förflytta sig fysiskt allt effektivare (den s.k. Industrieran), utan numera kan människan också förstå och påverka sina egna mentala processer. Därför har vi valt att kalla den epok vi nu lever i för Medvetandeeran.

Information och bakgrundsmaterial samlas fortlöpande på hemsidan www.kreaprenor.se.

Varumärket Kreaprenör® (eng: Creapreneur) är registrerat och i likhet med tidigare år har driften av hemsidan också bekostats av föreningens huvudsponsor EBC Information AB.

Den av årsmötet utsedda valberedningen är Stig Zandrén, Jackie Bergman och Inga-Lill Wener, de båda sist nämnda aktiva i nätverket Brobygge & Dialog, som är en nära samarbetspartner. 

Förvaltningsberättelse

Målsättning
Föreningens mål att sprida kunskap har under verksamhetsåret skett i form av 5 större möten, fortlöpande nyhetsbrev och dokumentation på hemsidan. Styrelsen har hållit 3 protokollförda möten. Dessutom har en arbetsgrupp för konferensföreberedelser bestående av LO och Claes Landin, Inga-Lill Wener, Fredrik Lübbing, Gösta Sundberg, Karl Arfors och Imi Markos sammanträtt och haft regelbundna telefonkontakter fram t.o.m. september.

Viktigast under 2010
Mötesverksamheten har intensifierats ytterligare jämfört med tidigare år. 142 personer har deltagit på föreningens möten ( 2009: 90 st, 2008: 79 st). Ett par nätverksträffar har handlat om ledning och ledarskap på temat ”Från Rädsla till Kärlek”. Årsmötet hölls i Hägersten i april på temat ”Perspektiv på Medvetande”. 61 personer var närvarande. Under hösten arrangerades en tvådagarskonferens i Dalarö/Haninge i oktober med namnet Paradigmskifte – perspektiv på framtiden. 70 personer var närvarande.  Samtliga möten finns dokumenterade på hemsidan. Intäkterna från medlemsavgifter och möten har använts för att bekosta i första hand lokal och resekostnader för inbjudna talare.

Unified Theories
Efter intensiva kontakter med vår samarbetspartner i Ungern beslöt styrelsen i samråd med EBC Information att avblåsa världskongressen om Unified Theories av kostnadsskäl. Istället arrangerade Kreaprenör, med ekonomiska garantier från EBC Information, den höstkonferens som beskrivs ovan..

Medlemsutveckling och medlemsservice
Trots en positiv mötesutveckling har antalet betalande medlemmar stagnerat. Så här har medlemsutvecklingen i föreningen varit. 2007 betalade 41 personer årsavgift och 42 kom på möten, 2008 betalade 43 och 79 kom på möten, 2009 betalade 36 och 90 kom på möten. I år har 142 personer kommit på möten men endast 30 personer har betalt årsavgift.

Årsavgiften är 500 kr. Adderar man de medlemmar som har betalt något av åren 2007, 2008, 2009 och 2010 blir det totalt 95 st.

Betalande medlemmar och ytterligare drygt 1.000 personer i EBC Kreaprenörs nätverk får fortlöpande NYHETSBölletiner med e-post, som utges av LO Landin i samarbete med Mats Böllner och Imi Markos. Med humorns hjälp testar vi var gränserna går.

Hemsidan uppdateras regelbundet och har under årets kvartal haft 6000, 4900, 2600 och 4000 unika besökare.

Årsredovisning med resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

2009-01-01
2009-12-31

 2010-01-01
2010-12-31

Intäkter

 

 

Medlemsavgifter

17450.00

13500,00

Seminarieavgifter

8375,00

34850,00

 

 

Summa intäkter

25825.00

48350,00

 

 

Kostnader

 

Kostnader seminarier
Medvetandeboken
Bankkostnader     
            23517,00

               469,50

45725,50
5000,00
631,50

Summa kostnader

23986,50

51357,00

Årets resultat

1838.50 

- 3007,00

 

 

BALANSRÄKNING

2009-12-31

2010-12-31

Tillgångar

 

 

Upplupna intäkter

0,00

975,00

Postgiro

4373.45

7483,28

Summa tillgångar

                4373.45   

8458,28

 

 

 

Skulder & eget kapital

Avräkning EBC408.00-

Upplupna kostnader

-

7500,00

Summa skulder

408.00

              7500,00

 

 

 

Eget kapital

 

 

Föreg års resultat

2126.94

3965,45

Årets resultat

1838.51

- 3007,17

S:a skulder & eget kapital

             4373.45

8458,28

 

 

 
Utvecklingsstrategi
Styrelsen har på årsmötets uppdrag ägnat årets styrelsemöten åt att diskutera och analysera verksamheten för att ta fram en affärsplan för framtiden.

Medlemsanalysen visar, att trots att intresset för Föreningens möten ökar, så ökar inte intresset att betala årsavgift. Föreningens nätverk består från början av en bred krets personer från EBC Informations tidigare verksamhet inom företagsledning och medicin. Efter år 2000 har en ny grupp personer tillkommit med anledning av den publicistiska verksamhet som redovisas på hemsidan och som en följd av mötesverksamheten. Många mötesdeltagare under senare år kommer från nätverket Brobygge & Dialog. Detta nätverk har betalat en kollektiv medlemsavgift i Kreaprenör. Andra medlemmar återkommer efter att ha varit borta något år. Och nya medlemmar tillkommer. Av årets betalande medlemmar är t.ex. hälften nya för året, vilket samtidigt innebär att drygt hälften av de som betalade föregående år inte har betalat 2010. Flera som levererar tjänster till föreningen betalar vare sig mötes- eller årsavgift. Samtidigt ökar som sagt intresset för mötesverksamheten stadigt under de senaste åren och deltagarna på dessa möten betalar mötesavgift.

Styrelsen har definierat tre områden inom vilka vi anser Kreaprenör har kompetens och därmed legitimitet att bygga kunskapande Dialoger. Dessa områden är;
1) Medicin och Hälsa (FORUM Frisk – från sjuk till frisk)
2) Lärande och Ledarskap (Från Rädsla till Kärlek)
3) Samhälle och Värdeskapande (Från Vara till Värde)

Styrelsens slutsats är att om denna Dialogverksamhet skall bli effektiv och långsiktig måste en kommersiell modell för att kombinera möten med skriftlig information skapas, som får deltagarna motiverade att betala för den service som erbjuds. Styrelsen håller på att utforma en sådan modell, som kommer att presenteras på nästa ordinarie årsmöte fredagen den 8 april 2011.  

Styrelsen föreslår att det ekonomiska resultatet på 958,28 kr överförs i ny räkning.

Stockholm i februari 2011

Lars-Olof Landin

Gösta Sundberg     Imi Markos     Mats Böllner

Fredrik Lübbing      Åsa Runander

Årsbokslut 2009

Styrelsen för den ideella föreningen Kreaprenör® avlämnar härmed föreningens fjärde årsbokslut.

Den valda styrelsen har varit Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof (LO) Landin (generalsekr), Imi Markos, Stig Zandrén, Anja Wunderman, Mats Böllner och Håkan Lagergren.

Kreaprenör® utvecklar människor och deras idéer för framtiden genom att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Arbetet inleddes av Imi Markos och LO Landin år 2000 och föreningen grundades 2006. Medvetandet är ett centralt begrepp. Information och bakgrundsmaterial samlas fortlöpande här på hemsidan.

Förvaltningsberättelse

Målsättning
Föreningens mål att sprida kunskap om vad som händer i vår tid har under verksamhetsåret huvudsakligen skett genom fyra nätverksträffar, nyhetsbrev och fortlöpande dokumentation på hemsidan.

Varumärket Kreaprenör® (eng: Creapreneur) är registrerat och har i likhet med driften av hemsidan bekostats av EBC Information AB såsom tidigare år.

Viktigast under 2009
Satsningen från 2008 med öppna nätverksmöten har fortsatt under 2009. Totalt har 90 personer deltagit på två nätverksmöten i Stockholm och ett i Göteborg samt på årsmöte på Dalarö. Samtliga möten finns dokumenterade på hemsidan. Intäkterna från medlemsavgifter och möten har använts för att finansiera mötes- och resekostnader.

Unified Theories
Årets stora satsning har varit förberedelserna för den tredje världskongressen om Unified Theories. Målet är att samla banbrytande forskare från hela världen i Haninge 27-30 oktober 2010 för att tillsammans, i gränsöverskridande dialog, söka gemensamma nämnare till en ny världsåskådning och göra en handlingsplan för en radikal förändring av vårt tänkande – en grund för mental världsfred. Två styrelsemöten, ett planeringsmöte i anslutning till nätverksmöte samt ytterligare tre planeringsgruppmöten har hållits under året. Två planeringsgrupper, en med LO Landin, Imi Markos, Karl Arfors, Inga-Lill Wener, Britta Bergstedt och Jackie Bergman (de tre sistnämnda från nätverket Brobygge & Dialog) samt en med LO Landin, Gösta Sundberg, Fredrik Lübbing och Stig Larsson, har varit engagerade i arbetet med världskongressen. I november besöktes ett möte av Csaba Varga och Istvan Dienes från samarbetspartnern Institute for Strategic Research, och i december besökte Imi Markos, Karl Arfors och Jackie Bergman Budapest för att tillsammans med den internationella kongressplaneringsgruppen organisera kongressen. EBC Information, Imi Markos och Jackie Bergman har bekostat reskostnader till dessa möten. Officiella inbjudningar till världskongressen skickades ut i januari och en separat hemsida har upprättats www.kreaprenor.se/unifiedtheories. Hittills har drygt 60-talet forskare anmält sig och kongressen kommer att hållas i KTH Campus Haninge och inkvarterig har ordnats på Quality Winn Hotel i Haninge. En konstutställning och en företagarmässa arrangeras parallellt.
Mats Böllner har ansvar för det grafiska – logo, layout och original. Styrelsen har beslutat överlåta allt ekonomiskt ansvar för världskongressen till EBC Information AB, som även har rätt till ev. överskott.

Medlemsutveckling och service
Så här har medlemsutvecklingen i föreningen varit. 2007 betalade 41 personer medlemsavgift och 42 kom på möten, 2008 betalade 43 och 69 kom på möten och 2009 har 36 personer betalat och 79 har kommit på möten. Årsavgiften är 500 kr men några har betalat rabatterad avgift för del av år. Lägger man samman betalande för 2007, 2008 och 2009 blir det 79 st.

Betalande medlemmar och ytterligare drygt 900 personer i EBC Kreaprenörs nätverk får fortlöpande NYHETSBölletiner med e-post, som utges av LO Landin i samarbete med redaktör Imi Markos och bildskapare Mats Böllner. Med humorns hjälp testar vi var gränserna går. Hemsidan har under årets kvartal haft 5500, 4700, 4500 och 5500 unika besökare.

Utvecklingsstrategi
Medvetandet om vad som händer i vår tid ökar. Enligt den kände amerikanske författaren och nutidsfilosofen Ken Wilber var det bara 1% av mänskligheten som funderade kring frågor om Medvetandet för 10 år sedan. I dag har antalet stigit till 4-5%. När 10% av mänskligheten har blivit medveten om något nytt inträffar paradigmskiften.

Kreaprenörs styrelse har formulerat en ny positionering för verksamheten. Kreaprenör skall vara en religiöst, politiskt och vetenskapligt oberoende tankesmedja i Medvetandeeran. Styrelsen menar att en sådan verksamhet saknas och att behovet ökar. Kreaprenör är ett opinionsinstitut och samarbetar med Institute for Strategic Research i Budapest, som är ett forskningsinstitut, för att sprida kunskap om vad paradigmskiftet innebär. Arbetet med att göra verksamheten allom känd och att lägga grunden för en stabil finansiering har inletts i och med den tredje världskongressen om Unified Theories.

Styrelsen har på årsmötets uppdrag utsett en valberedning bestående av Stig Zandrén, avgående styrelseledamot, och Jackie Bergman från nätverk Brobygge & Dialog, som är en nära samarbetspartner.

Styrelsen föreslår att årets resultat 1839 kr överförs i ny räkning.

Stockholm i april 2010

Lars-Olof Landin    Gösta Sundberg     Imi Markos   Stig Zandrén

Anja Wunderman    Mats Böllner

Håkan Lagergren har inte haft möjlighet att medverka i styrelsearbetet.

Årsbokslut 2008

Styrelsen för ideella föreningen Kreaprenör® avlämnar härmed föreningens tredje årsbokslut.

Styrelsen har bestått av Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof Landin (generalsekr),
Imi Markos och Ulf Svensson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten.

Förvaltningsberättelse
Mål och syfteFöreningens mål är att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Det sker med hjälp av opinionsbildning och med hjälp av en egen modell för nytänkande. Detta har huvudsakligen skett genom att arrangera seminarier, skicka nyhetsbrev, publicera rapporter m.m. och fortlöpande dokumentera allt arbete på hemsidan.

Syftet är att utveckla människor och deras idéer för framtiden, göra människor mera medvetna och därmed bidra till personlig hälsa och ökad samhälsa. Information och bakgrundsmaterial finns samlat här på hemsidan. Arbetet inleddes år 2000 och föreningen grundades formellt 2006.

Varumärket Kreaprenör (eng: Creapreneur) är registrerat och har i likhet med hemsidan betalats och drivits av EBC Information AB. Under verksamhetsåret har ingen betalning för detta arbete utgått.

De viktigaste aktiviteterna under 2008
Vid årsmötet bestämdes att vi under 2008 skulle bjuda in till mindre nätverksmöten och i ökad utsträckning försöka samordna och dra nytta av den samlade kompetens som finns i nätverket. Totalt har 79 personer deltagit aktivt på tre nätverksmöten i Stockholm och två i Göteborg.  Dessa möten finns dokumenterade på hemsidan. Som resurspersoner vid årsmöten och nätverksträffar har utöver styrelsen med. prof Karl E. Arfors, ing Ulf Dahlström, prof Jens Jerndal, konsulterna Håkan Lagergren och Cecilia Melder, tandläkare Sune Wikner och konsulten Stig Zandrén engagerats

Kost & Hälsa projektet
Kreaprenör har under verksamhetsåret fortsatt att på olika sätt stödja, bevaka och dokumentera det projekt som för Föreningens del inleddes 2007 med ett seminarium på Karolinska Institutet. Sedan dess har synen på och kunskapen om kostens betydelse för hälsan bokstavligt talat revolutionerats. Styrelsen funderar nu över hur detta arbete skall dokumenteras och bedrivas i fortsättningen. Under året har bl.a Karl E. Arfors och läkaren Annika Dahlqvist engagerats som experter i tidskriften DOKTORN, för vilken EBC och Kreaprenör-redaktionen sköter ett kunskapsforum på Internet.

Dalaröprojektet
EBC och Kreaprenör redaktionen  har under året fortsatt att producera Dalarö Tidning och LO Landin har varit drivande i arbetet med ett kulturhus i Tullhuset på Dalarö. Kreaprenörs årsmöten 2008 och 2009 arrangeras där.


Övrig medlemsservice
Medlemsutvecklingen har sett ut på följande sätt. Under 2007 betalade 41 personer medlemsavgift. och under 2008 42 personer. Avgiften har varit 500 kr för helår och 250 kr för halvår. Dessutom har 13 personer deltagit utan avgift genom att utföra obetalda tjänster för föreningen bl.a. fyra personer från EBC Information AB.

Medlemmarna och ytterligare drygt 800 personer i EBC och Kreaprenörs nätverk får varje månad NYHETSBölletiner med e-post, som fr.o.m. 2009 utges av LO Landin i samarbete med Imi Markos och tecknaren Mats Böllner. Med humorns hjälp testar vi var gränserna går. Under 2008 hade NYHETSBölletiner 7226 läsare på Internet.

Imi Markos följde 2008 upp sin Kina-brev serie med en ny brev-serie med 8 brev från Kerala i Indien. Medlemmar samt ytterligare drygt 400 personer i Kreaprenörs nätverk har fått breven med e-post. Under 2008 lästes Imis brevserie av 5881 personer på Internet.

Styrelsen föreslår att årets vinst 1350 kronor överförs i ny räkning.

Stockholm i april 2009
Gösta Sundberg    Lars-Olof Landin    Imi Markos    Ulf Svensson

Årsbokslut 2007

Styrelsen för ideella föreningen Kreaprenör® avlämnar härmed föreningens andra årsbokslut.

Styrelsen har bestått av Gösta Sundberg (ordf), Lars-Olof Landin (generalsekr) och Imi Markos. Styrelsen har initialt hållit några protokollförda möten, men bestämde tidigt att arbeta med två separata projekt; Hälsoprojektet under ledning av LO Landin, Gösta Sundberg och Anders Forsberg m.fl samt Dalaröprojektet under ledning av LO Landin, Imi Markos och Anders Forsberg m.fl.  

Förvaltningsberättelse
Mål och syfte
Föreningens mål är att sprida kunskap om vad som händer i vår tid. Det sker med hjälp av opinionsbildning och genom att informera om de nya vetenskaperna som kvantfysik, den nya medicinen, nanoteknologi etc och genom att sprida information om och ta fram metoder och modeller för nytänkande.

Syftet är att utveckla människor och deras idéer för framtiden, göra människor mera medvetna och bidra till personlig hälsa och ökad samhälsa.

De första initiativen togs redan hösten 2000. Därefter har de båda grundarna Lars-Olof Landin med företaget EBC Information AB och Imi Markos, redaktör, hållit föredrag och seminarier runt om i landet. Information och bakgrundsmaterial finns samlat här på hemsidan. Varumärke och hemsida ägs fortfarande formellt av EBC, som även har svarat för finansiering, underhåll och drift av hemsida, använt egen personal mm.

Under våren 2006 togs beslutet att starta den ideella föreningen. Den 5 april samma år grundades föreningen vid avslutningen av det första i en seminarieserie med tema SAMHÄLSA. Seminariet 2006 hette FRÅN SJUKDOM TILL HÄLSA, seminariet 2007 PERSPEKTIV på CANCER och 2008 års seminarium i anslutning till årets årsmötet handlar om NYTÄNKANDE och FÖRÄNDRING.

De viktigaste aktiviteterna under 2007
Det under hösten 2006 avslutade hälsoprojektet i Ungern, men projektet slutredovisades inte förrän under 2007. EBC svarade för finansieringen under projektets gång på totalt drygt 100.000 kr.

Under våren hölls två medlemsmöten i Stockholm och Göteborg för att utvärdera ett tidningsprojekt med namnet TilliT. Ledningen valde att inte arbeta vidare med detta projekt.

Den 14-15 april 2007 medverkar Kreaprenör® som samarrangör i föreningen Brobygge & Dialogs barnkonferens ”Vägar till Växande”.

Hälsoprojektet
EBC Kreaprenör® samlade under året alla Hälsodialoger på Internet under en gemensam redaktion, där professor Karl E. Arfors, allmänläkare Christer Hjortsberg, överläkare Anders Hallén, docent Anders Cervin, doktor Annika Dahlqvist m.fl har anlitats som experter och med redaktörerna Claes Landin och Peter Schumeth.

Den 24 april arrangerade Kreaprenör ett mycket välbesökt seminarium på Karolinska Institutet med titeln ”Perspektiv på Cancer”, ett annat område för nytänkande där t.ex medicinska regler i Sverige förbjuder terapier som används utomlands med viss framgång.

Under hösten 2007 har Hälsogruppen diskuterat och tagit flera kontakter betr helhetstänkande vad gäller hälsa. Försök har också gjorts med att få igång ett projekt med arbetsnamnet JOBBHÄLSA, som går ut på att företag och organisationer skall uppmanas att betala för att skicka anställda och medlemmar på hälsokunskapsdagar för att göra dem mer medvetna om sin egen hälsa. En första sådan JOBBHÄLSA-dag hölls i Västerås den 12 mars 2008. Tanken är att skapa en ny hälsokunskapskanal via näringslivet.

Den 21 juni 2006 arrangerade EBC/Kreaprenör ett möte på Karolinska Institutet med amerikanskan Sally Fallon, succéförfattare till boken ”Eat Fat Lose Fat”. Detta blev inledningen på en Dialog om Kost & Hälsa. Redan vid denna tidpunkt började det stå klart för många att nationella kostråd och gällande paradigm på kostområdet borde revideras. Ändå rekommenderade t.ex Svenska Dietistförbundets ordförande sina medlemmar att ”bojkotta” mötet och motståndet mot förändring var även under våren 2007 kompakt i maktetablissemanget. Den 23 februari 2007 publicerade en expertgrupp sammansatt av Kreaprenör ett öppet brev till Regeringen i Aftonbladet, där man uppmanade Regeringen att tillsätta en oberoende utredning för att komma till rätta med de växande problemen med övervikt och diabetes. Senare på året träffade också expertgruppen folkhälsominister Maria Larsson. Vidare lyckades vi engagera professor Lars Werkö, en auktoritet inom läkarkåren, i Dialogen om Kost & Hälsa. Detta ledde i sin tur till att Dagens Medicin började intressera sig för ämnet. I LAKARFORUM.SE redovisas hela den intensiva debatten i olika medier, om vilken vi också fortlöpande har informerat de 1500 läkare, som är med i EBC Läkardialog, samt de 120.000 besökarna i EBC/Forum Doktorn. Fr.o.m hösten 2007 har helt nya signaler börjat sändas från Socialstyrelsen om kostråden och Livsmedelsverkets hantering av dessa ärenden börjar allmänt ifrågasättas.

Dalaröprojektet
Våren 2007 tog LO Landins företag över Dalarö Turistbyrå i Haninge. I Haninge kommun drivs Turistbyråerna som självständiga företag, som kommunen köper tjänster av. LO har under året koncentrerat sig på att bygga ett nätverk bland de boende, i förenings- och näringslivet på Dalarö. Samtidigt har han på ideell basis engagerat en arbetsgrupp i Kreaprenör under ledning av Anders Forsberg för att utveckla DESTINATION DALARÖ. Gruppen har vid ett par tillfällen träffat kommunledningen i Haninge kommun och Anders Forsberg har arbetat ihop med kommunens projektledare för att planera för en dykpark på Dalarö.

Slutligen har ett koncept för ett återkommande miljöseminarium arbetats fram av Kreaprenörs arbetsgrupp.

Under året började Turistbyån ge ut DalaröTIDNING med hjälp av en redaktion från Kreaprenör. Tidningen utkommer den 5 juni 2008 med sitt fjärde nummer. Upplagan är 10-15.000 exemplar. En omfattande e-post register har byggts upp för att bygga och underhålla ett Dalarönätverk.

Kerala mötesplats – att mötas i respekt
Kreaprenör inbjuder till en seminarieresa i januari 2009 med rubricerat tema. Resa och seminarium arrangeras av kunskapsnätverket Kreaprenör och Kenosis AB i samarbete med biskop emeritus Bengt Wadensjö.

Seminariet arrangeras i Kerala i Sydindien. I Kerala lever kristna, hinduer och muslimer sida vid sida i harmoni. Vi lär känna de olika religionerna och trostraditionerna på plats. Besök i olika kyrkor och tempel ingår i programmet.

Övrig medlemsservice
Antalet betalande medlemmar var 2007 40 st. Till detta kommer ett nätverk med intressenter på ytterligare 100-talet personer som gör att Kreaprenör snabbt kan organisera kompetenta arbetsgrupper (”Hjärntruster”) i olika ämnen.

Medlemmar och intressenter får varje månad NYHETSBölletiner som skrivs av LO Landin i samarbete med tecknaren Mats Böllner. Med humorns hjälp testar vi var gränserna går. Vi har idag 4000 läsare. Under 2007 publicerade vi också Imi Markos 10 Kina-brev, som blev mycket uppskattade med totalt 8500 läsare.

Styrelsen föreslår att årets vinst 709 kronor överförs i ny räkning. 

Stockholm i april 2008

Gösta Sundberg    Lars-Olof Landin   Imi Markos