Huvudpersonerna i världskongressen om Unified Theories

Här nedan redovisar vi resusrspersoner, arrangörer och tilltänkta föredragshållare i den kommande världskongressen om Unified Theories i Stockholm i oktober 2010 med reservation för ändringar och tillägg.

Arrangörer

Från Ungern kommer professor Csaba Varga, sociolog och skapare av Metateori och Metafilosofi. Intiativtagare till Unified Theories Världskongresser. Han tillhörde kärngruppen, som åstadkom det historiska regimskiftet 1990 i Ungern, och leder idag The Strategic Research Institute i Budapest.Kollega till honom är István Dienes, ingenjör och kvantfysiker, som ledar det Stratigiska Forskningsinstitetets forskargrupp i Ungern. Han har i sin egen forskning konstaterat att hjärnan fungerar holografiskt och kvantmekaniskt. Han har utarbetat medvetandets tänkbara fysiska modell, som har döpt till medvetandets holomatrix.


Arrangörer i Sverige är Kreaprenörs bägge grundare Lars-Olof (LO) Landin, civilekonom med Relationer och Dialog som affärsstrategi som specialitet, och Imi Markos, huvudredaktör i Kreaprenör med en mer än 40 årig journalistkarriär bakom sig.  

I den svenska planeringsgruppen deltar också Karl E. Arfors, professor och hedersdoktor i medicin vid Uppsala universitet, Luis Abasacal, fd utvecklingschef i Stockholm, numera egen företagare och politiker, Jens Jerndal, professor i holitsik medicin, ursprungligen nationalekonom och samhällsvetare, Fredrik Lübbing, fysiker och Inga-Lill Wener, pedagog och redaktör.

Föredragshållare från USA och Canada

Edward Witten, Princton, kallad vår tids Einstein, är en av världens ledande matematiker och fysiker. Banbrytare inom strängteorin, hans M-teori sammanfogar kvantfysiken och den allmänna relativitetsteorin. Vill introducera
ett nytt matematikspråk.

Richard Amoroso är noetiker och Director för Noetic Advanced Studies Institute Physics Lab, Oakland USA. Han har nyligen gett ut en bok i vilken han avvisar Big Bang teorin.

Freeman Dyson, Princton, leder Institute for Advanced Study och anser bl.a. att klimathotet är en bluff. Han ogillar klimatforskanas beteende och den intolerans man visar kritiker, som bestrider svaga teser och ohållbara modeller. “Allt som ser illa ut rapporteras och allt som ser bra ut tigs ihjäl”, enligt Dyson.

John Hagelin, är världsberömd kvantfysiker som gjorde pionjärinsatser inom forskningsinstitutet CERN. Sedan 25 år tillbaka forskar han också i mänskligt medvetande och anses vara amerikansk guru i TM - Transcendental Meditation. Har belönats med det uppskattade Kilby Priset, som endast ges till forskare som även bidrar till samhällsutvecklingen. Av pristagare före honom kan nämnas Einstein, Jeans, Bohr och Eddington.

John Shear är filosof och matematiker samt expert med 40 års erfarenhet inom meditation. En av grundarna och redaktör för den tvärvetenskapliga Journal of Consciousness Stadies och docent i filosofi vid Virginia Commonwealth University.

Stuart Kauffman, University of Calgary, är professor i biologi och forskare i livets komplexa uppkomst. Han anser att Darwins naturliga urval är en alltför förenklad linjär teori.

David Orme-Johnson är professor i psykologi. Studerar effekterna av TM. Forskar i Vedic Psychology.

Elaine Langer ärprofessor vid Harvard och specialist på Vedic Psychology.-

Gary E Schwarz är professor vid University of Arizona i psykologi och i parapsykologi. Anser att medvetandet överlever den fysiska döden. Bevis; kan kommunicera med avlidna.

John Travis är professor i Maharishi i Vedic Science. Elektofysiolog som forskar i högre medvetandets tillstånd.

Claude Swanson, University of Colorado, bygger vetenskapliga bevis till stöd för det paranormala. Utbildad vid MIT, doktor i kosmologisk astronomi och bejakar den “okonventionella fysiken”. Har lyckats dokumentera signaler, som går snabbare än ljuset.

Brittiska föredragshållare

Roger Penrose är en veritabel gigant! Engelsk matematiker och teoretisk fysiker. 1965 forskade han tillsammans med Stephen Hawsking och de konstaterade att relativitetsteorin möjliggör förekomsten av svarta hål. Han ligger bakom teorin att det avancerade mänskliga medvetandet är ett kvantfysiskt fenomen. Har författat böcker som ”The Imperors New Mind” och ”Shadows of the Mind”. Hans senaste bok (2004) behandlar de senaste teorierna inom den moderna fysiken.

Brian Josephson är en walesisk fysiker i Cambridge. Nobelpristagare 1973 och chef för Mind-Matter Unifiation Projekts forskargrupp, som innebär forskning om hur hjärnan fungerar, undersöker ämnen som språk och medvetande och de grundläggande sambanden mellan musik och sinne. Deltar flitigt i diskussioner om vetenskap och religion. Han anser att vetenskapen kan utvidgas på ett sätt som är förenligt med religionernas grundsatser. Arbetar även med parapsykologiska fenomen och samarbetar med asiatiska religioner och har hittat kvantteoretiska samband.

Sidney Brenner är Nobelpristagare i fysiologi och medicin 2002. Sydafríkan som forskar i Oxford framförallt om celler, som härstammar från den befruktade äggcellen. Kartlagt den genetiska utvecklingen av organutveckling och den programmerade celldöden.

Sir Paul Nurse är Nobelpristagare fysiologi och medicin 2001 för upptäckten rörande kontrollen av cellcykeln. Fastslog att cellscykling stannar upp när cellens DNA utsätts för skada, Syftet är att arvsmassan ska kunna repereras innan cellen går vidare till nästa fas i utvecklingen. Nurse har ett märkligt öde som genetiker - under större delen av sitt liv har han inte känt till sin genetiska härstamning.

Alex Hankey är mångsysslande fysiker från universitetet i Cambridge, som har studerat förhållandet mellan gammal indisk Vedic vetenskap och modern vetenskap. Idag professor i yoga och fysik på Ramakrishna Mission Vivekananda University i Indien, där han undersöker en ny teori om kopplingen mellan kropp och själ. Han arbetar också som dekan på Institute for Ayurveda Integrative Medicine i Bangalore.

Föredragshållare från Ryssland

Peter Gariaev är rysk forskare och frekvensgenetikens fader.Han har lyckats kartlägga s.k. skräp-DNA, som dock utgör 97 procent av människans DNA-uppsättning och har visat att skräp-DNA är de viktigaste delarna i DNA. Gariaev, som arbetar med DNA Biowave Computer, har lyckats bevisa att vårt DNA kan påverkas utifrån - dels med vårt medvetande, dels med energi utanför kroppen. Det har väckt intresse hos Putins säkerhetstjänst, som vill kontrollera hans forskning. Gariaev har motsatts sig detta och han är för närvarande utfryst i Moskva och hans forskargrupp är upplöst.

Föredragshållare från Indien

Dr RA Maskelkar, Star of Asien, en av banbrytarna i det indiska undret i vår tid. Generaldirektör vid Rådet för vetenskaplig och industriell forskning, som försöker integrera det traditionella indiska kunskapssystemet med det moderna västerländska kunskapssystemet med stora konflikter som följd. Det har visat sig att USA i tysthet har patenterat en lång rad företeelser i det indiska kunskapsarvet. Men Maskelkar har lyckats upphäva flera sådana patent, bl.a. gurkmejans unika egenskaper på sårläkning. Han leder Indiens rörelse mot immateriell plundring och den ansedda tidskriften Managing Intellectual Proparty hävdar att Maskelkar tillhör världens 50 mest inflytelserika personer inom immaterialrätt.

HR Nagendra är balansgångare mellan hinduistisk andlighet och religiös extremism. Han ägnar sig åt spjuspetsforkning i yoga och dess effekter när det gäller astma, allergi, kolesterol, diabetes och högt blodryck. Och hävdar att ”det finns många saker som vetenskapen inte kan förklara…”

Swami Atmapiyananda bevisar att Upanisherna, hinduismens religionsfilosofiska skrifter, har samstämmighet med Einsteins relativitetsteori och Plancks kvantteori, Gammal visdom som matchar vår tids kunskap.

Polani B. Seshagiri är indisk biolog i Banglore. Forskar i molekylreproduktion och genetik, främst sparma biologi och embryo biologi, och studerar däggdjurs tidiga utveckling. Levererar överraskande resultat.

Ungerska föredragshållare

Förutom prof Csaba Varga och István Dienes deltar;

Gábor Balogh är sociolog och socialteoretiker, docent vid Pázmany Peter Katolska universitet.

Ferenc Bánáti är sociolog och forskar i ungdomsgenerationens liv och beteende.

József Csorba forskar i informationsteori vid IFTI.

Zoltán Csörgö är traditions- och medvetandeforskare vid Tan Dörr, buddhisttiska högskolans öst-väst forskningsinstitut.

Norbert N Dunkel är kompositör och filosof vid universitetet i Debrecen.

Tamás Gáspár är docent, civilekonom och framtidsforskare vid universitet Corvinus i Budapest och World Futures Studies Federation.

János Györfi är religionshistoriker, kulturantropolog och strategisk rådgivare.

István Héjjas är fysiker samt maskin- och elektroingenjör.

István Kamarás är sociolog i kultur, konst och religion, och docent vid Pannon Universitet.

Endre Kiss är filosof och doktor vid Eötvös Loránt Vetenskapsakademi.

Gábor Koncz är universitetsmagister, civilekonom, kulturforskare och direktör för Ungerska Kulturfonden.

Gyöngyi Major är filosof och civilekonom. Enfärgstark talare!

László Márfai Molnár är estet och filosof. Chef för Institutet för Paradigmforskning vid västra Ungerns universitet.

Judit Nádor är konstnär och forskar i shamanism, bl.a. i Sydamerika där shamanerna börjar få tillbaka sina maktpositioner,

Ilma Szász är universitetsmagister. Religionsfilosof, religionspsykolog och läkare inom det mentalhygieniska området.

Katalin Szoboszlai Kiss är fylosof, doktor i filosofisk vetenskap och undervisar vid Pannon universitet.

István Tasi är kulturantropolog och vaisnava teolog.

Éva V Csorba är civilekonom, forskar i ekonomi och är Strategiska Forsningsinstitutets ekonomichef.

Dénes Nagy är ungersk-australiensisk kulturforskare, matematiker och är kultur- och teknikhistoriker vid Forskningsinstitutet i Melbourne. Australien

Kontaktpersoner i Norden

Stefan Acuff, svensk-engelsk forskare och välkänd internationell rådgivare i kost- och näringslära. Han inbjuds regelbundet av olika länders regeringar för att hålla föredrag om faran med margarin och mjölkprodukter, som hotar befolkningens hälsa. Anhängare av Ying-Yang, dvs det kinesiska och japanska köket, fast han ifrågasätter riset¨- dock inte råris.

Åke E. Andersson är professor i ekonomi och tidigare chef för Institutet för Framtidsstudier i Sverige. 1995 fick han Honkapriset i Japan för sina bidrag till förståelsen av sambanden mellan teknologisk, ekonomisk och ekologisk utveckling. Lanserade begreppet Kunskapssamhälle i stället för Informationssamhälle.

Ingeman Arbnor är professor och doktor i nationalekonomi vid Lunds Universitet. Kreativitetens förespråkare, vilket särskilt understryks i boken ”Creating Business Knowledge”. Har skapat Kunskapsakademien i Österlen genom vilken han framstår som landets kanske främsta förespråkare för konsternas och konstnärernas inflytande på liv, affärsutveckling och ledarskap. Han har även artikulerat en osäkerhetsprincip för det samhällsvetenskapliga tänkandet i paritet med Heisenbergs osäkerhetsprincip i kvantfysiken.

Karl E Arfors är professor och hedersdoktor i medicin vid Uppsala universitet. Har en 17-årig forskarperiod bakom sig i La Jolla och Princeton i USA. Dessförinnan var han explorativ forskningschef på läkemedelsföretaget Pharmacia. Han är en av dem i Sveriges, som har mest kunskap om fria radikaler och antioxidanter. Följdaktligen gör han tummen ner för skolmedicinens och EU:s etablerade kostråd, som styrs av industrin. Han kräver att läkarna lyfter blicken från laboratoriets prover och förstår hur vår kropp genom årtusenden samverkar och anpassar sig i balans med naturen.

Leif Edvinsson är professor i ekonomi vid Lunds Universitet och Hong-Kongs Universitet. Kartlägger det intellektuella kapitalet (IK), som han menar är det viktigaste kapitalet i framtidens samhälle, dominerat av kunskap och medvetande.

Antoon Geels, svensk-holländare och berömd religionshistoriker är professor vid Lunds Universitet. Har imponerande kunskaper i judisk kabbala och Islamsk sufism. Har nyligen undersökt västvärldens andlighet, som är betydligt större än många tror. Allt fler säger ”jag är inte religiös, men en andlig sökare…”, enligt Geels.

Jens Jerndahl är ursprungligen nationalekonom och statsvetare. Som sådan var han verksam som diplomat och senare som juridisk och ekonomisk etableringskonsult i utvecklingsländer och Spanien. Sedan är par decennier tillbaka studerar han olika aspekter av det holistiska synsättet samt undervisar i holistisk medicin - bland annat vid Open International University for Complementary Medicines i Sri Lanka, där han utnämndes till professor i den holistiska medicinens filosofi och dess principer.

Carl E Olivestam är tvärvetenskaplig pedagog, som har introducerat en utbildnings- och forskarinriktning, som i dag benämns neurodidaktik. Han är ordförande för en forskargrupp bestående av pedagoger och neurovetenskapsforskare, som undersöker elevernas hjärnutveckling - hjärnvägar och knutpunkter. Samarbetar med det neurovetenskapliga centret i Ulm i Tyskland. Drar slutsatser från den västerländska och afrikanska metoderna i undervisningen. Utbildad i konstteori och teologi.

Erling P. Strand undervisar i datakommunikation och microprocesser vid Örstolk College i Norge. Han är samtidigt förgrundsgestalten i Projekt Hessdalen, där man har dokumenterat UFO-observationer och hundratals märkliga ljussignaler i dalen under årens lopp, vilket uppmärksammats över hela världen.

Jens Tellefsen är professor emeritus vid KTH och forskar där i laserteknik och optronik. Dessutom är han vice ordförande i Sveriges Parapsykologiska Sällskap. Har dokumenterat PPS-spåret med slagruta under kontrollerade former. Ett försök som är upprepningsbart.

Vi planerar att hålla kongressen i Riksäpplet i Haninge tillsammans med KTH. Dekan för KTHs tvärvetenskapliga program Teknik & Hälsa i Flemingsberg och Haninge är professor Lars-Åke Brodin. Vi har också kontakt med professor Pontus Braunerhjelm, KTH Samhällsekonomi.

Dessutom har vi kontaktat biologerna Hans Liljenström vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala och Göran Pettersson vid Chalmers i Göteborg, samt flera företrädare för Svenska kyrkan, som alla visat intresse för Världskongressen om Unified Theories. Listan med nordiska kontaktpersoner kommer att kompletteras under de kommande månaderna.