VÄRDEBAROMETERN™

Dagens marknads- och varumärkesundersökningar ger bara EN bild av nuläget. De ger också dåligt stöd för hur man använder resultaten i kommuner och företag för att få alla att arbeta mot en gemensam målbild. Målbilden är dessutom ofta oklar.

Undersökningar gjorda av bl.a. NUTEK – den centrala myndigheten i Sverige för frågor som rör näringslivets utveckling – visar hur viktiga de underliggande attityderna i ett samhälle är för dess framtida konkurrenskraft. Konsten i framtiden för att utveckla näringslivspotentialen i en region beror på regionens förmågan att nå fram till människor och påverka opinionen. Avsikten med VÄRDEBAROMETERN är att ge vägledning hur den verkliga och den förväntade målbilden ser ut. Det ger i sin tur stöd för hur man kan arbeta för att nå gemensamma mål.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
VÄRDEBAROMETERN kan köpas av t.ex. näringslivsbolaget i en kommun och/eller företagarföreningen på en ort. Länkar till VÄRDEBAROMETERN med en enkät läggs ut på hemsidor i den aktuella regionen. Svaren ger sedan successivt en allt klarare bild av det generella Värdeläget i kommunen med bäring på olika utvecklingsområden.

Arbetet med VÄRDEBAROMETERN blir ännu värdefullare, när vi lyckas bjuda in flera av kommunens eller ortens företag att delta. Företagen betalar för att alla medarbetare ska svara på enkäten. Underlaget sammanställs då även per företag, som på så sätt får sina egna Värdeutvecklings-områden identifierade.

Deltagande företag får därigenom en mycket tydligare bild både av ”Nuläge” och ”Önskat läge” vad gäller den egna Verksamhetskulturen – i förhållande till andra aktörer i regionen eller till läget i andra regioner.

FÖRDJUPNING
Beslutsfattare i kommun och företag ges också möjlighet att delta i återkommande utvecklingsseminarier, där fortlöpande sammanställningar av VÄRDEBAROMETERNs mätningar används för att i grupp visa hur Värdegrunden utvecklas och varför den utvecklas som den gör samt hur man bäst utnyttjar Värdeklimatet i en region. På så sätt drar man verklig nytta av den rådande Värdekulturen och man lär sig dessutom hur man kan förändra Värdeklimatet i önskad riktning.

Företag, som visar sig vara starka på ett utvecklingsområde, blir vägledande för andra hur man uppnår en ”önskad” Värdeposition. Genom erfarenhetsutbyte med VÄRDEBAROMETERNs resultat som diskussionsgrund, lär alla av varandra. Man lär sig vad kommunen och/eller företagen kan göra för att alla ska bli starkare.

VÄRDEBAROMETERN ger anvisning inte bara om det rådande verksamhetsklimat utan också om hur man totalt sett kan stärka företagandet. VÄRDEBAROMETERN och arbetet med resultaten från mätningarna är ett nytt sätt att skapa konkurrenskraftigare företag och därmed en starkare region i den globala konkurrensen.


BAKGRUND
VÄRDEBAROMETERN utvecklas av företaget Bottom Line AB, som med hjälp av VÄRDEBAROMETERN och andra verktyg hjälper företag och organisationer i arbetet med att skapa Värde. BottomLine samverkar i kunskapsalliansen Kreaprenör® med att identifiera, beskriva de bakomliggande drivkrafterna till varför samhällen och företag utvecklas. Därmed bidrar vi till att öka konkurrenskraften i regioner och företag.

Kontakta L.O. Landin tel:0708-125 467 eller skicka e-post till info@kreaprenor.se för mer information.

VAD INGÅR?
VÄRDEBAROMETERN ger en bild av styrkor och svagheter inom 9 nyckelområden för värdeskapandet. VÄRDEBAROMETERN ger därmed en tydligare bild av verksamhetskulturen idag och den kultur medarbetarna skulle vilja ha. Därigenom kan man identifiera riskområden för värdeskapandet i företag och organisationer och tydligare se vad man bör bibehållas, avvecklas och utvecklas.

Programmet består av 3 delar:
• En webbaserad enkät som deltagarna – kommuninvånare, medarbetare i företag – inbjuds att svara på. Enkäten tar endast 3-5 minuter att besvara, vilket gör att deltagandet brukar bli högt
• 2-dagars workshop där ansvariga beslutsfattare (max 10 deltagare per tillfälle), med resultat från VÄRDEBAROMETERN som grund, utbyter erfarenheter kring möjliga utvecklingsvägar. Workshopen leds av erfarna konsulter från Bottom Line® och Kreaprenör®
• 1-dags uppföljningsmöten med diskussion och erfarenhetsutbyte, där deltagarna redovisar hur det går, om framgångar och om svårigheter man stöter på.

VEM BÖR DELTA?
Program VÄRDEBAROMETERN vänder sig till verksamhetsledare i regioner och företag, som vill arbeta med grunderna för värdeutveckling i de enskilda verksamheterna och som genom detta nya erfarenhetsutbyte kommer att få nya inblickar i värdeskapande och finna nya vägar för verksamhetsutvecklingen.

VAD KOSTAR DET?
2-dagars workshop: 20.000 kr inkl inläsnings- och uppföljningsmaterial (*)
Uppföljningsmöten: 10.000 kr/gång inkl material

För enkäten betalar företag
• 300 kr/anställd (priset blir lägre om kommun el.dyl. går med som ”värd”, se nedan)
• För fler än 150 anställda - begär offert             
Priser anges exkl mervärdeskatt

(*) I materialet ingår ”Tänkebok för chefer” med bilder” av Björn Molin et al Bottom Line
 
För kommuner/regioner

En bra idé är att låta kommunen gå med som värd. Då kan man använda kommunens lokaler för att träffas, VÄRDEBAROMETERN läggs ut på regionala hemsidor och marknadsförs gemensamt genom e-brev osv. Kostnaden är 45.000 kr. Enkäten är då öppen för svar under en 6-månaders period. Och deltagande företags deltagarkostnad blir 250 kr/pers.
Ett historiskt exempel på hur tillväxt skapas genom kunskap "Vid Horndals bruk i södra Dalarna, med bland annat martinverk och varmvalsverk, gjordes inga nyinvesteringar överhuvudtaget mellan 1927 och 1952. Trots detta ökade produktiviteten under detta kvartssekel med 2,5 % årligen. Mellan 1927 och -39 steg produktiviteten per år med 3,6%; och mellan 1945 och -52 med 3,3 %. Krigsåren var besvärliga pga bristen på kol, vilket begränsade produktiviteten.

Hur kunde det komma sig att man trots alltmer nedsliten industriell utrustning lyckades hålla en så hög, långsiktig produktivitetstillväxt? Jo, genom ständiga små förbättringar, ökad kunskap och skicklighet och genom att man lärde sig vad andra gjorde bättre."
     Ur boken "Tillväxt och Kunskap" av Anders Forsman (Uppsala Publishing House)