Väljarna har sagt sitt

De etablerade partierna har tävlat om att vara bäst i Arbetslinjen. Och den störste vinnaren i 2014 års val var Jimmie Åkesson. Han lyckades fånga oron hos alla dem, som kommer i kläm, när robotiseringen i näringslivet med full kraft nu även drabbar tjänstemännen.

Under 1980-90 talen försvann industriarbetarna. Socialdemokraterna slutade tala om arbetare och började istället tala om löntagare. Under en tid har det varit möjligt att göra (skatt på) människors arbete till skattebas.  Men bara så länge som människor behövdes för att sköta maskiner. Nu sköter maskinerna sig själva och nästa steg är artificiell intelligens (AI). Människor behövs inte på samma sätt som förr. I många fall marginaliseras människor till en riskfaktor – den s.k. mänskliga faktorn anges allt oftare som förklaring till varför olyckor inträffar.

När samhället inte längre förmår erbjuda dem, som blir överflödiga, annat än oro för framtiden och inte heller gör det möjligt för dem att klara sin egen och än mindre sina familjers försörjning, är det inte så konstigt att de röstar på någon, som de upplever har svar på deras oro och rädsla. 

När de stora klasspartierna till höger och till vänster - Moderater och Socialdemokrater - erbjuder ”Arbetsförnedring” och ”Fattighjälp” istället för meningsfulla och värdiga jobb, är det inte så konstigt att ett parti, som talar småfolkets språk, växer.  Man protesterar mot ett godtyckligt och ineffektivt transfereringssystem, som har ersatt en fri marknad och ett fritt tankeutbyte. 

När ny teknik, som driver den största samhällsomvandlingen i mänsklighetens historia och som innebär en enormt stor utvecklingspotential, istället används för att kontrollera, övervaka och kriga, och när makten tillåter en liten elit att berika sig på det stora flertalets bekostnad, då är det inte så konstigt att småfolket gör uppror.

I valen 2006 och 2010 växte Jimmie Åkessons Sverigedemokrater på den gamla Arbetslinjens och Socialdemokratins bekostnad. 2014 fortsätter Sverigedemokraterna att växa på bekostnad av Moderaternas nya Arbetslinje.

Folk är trötta på att lyssna till nya varianter av Arbetslinjen, procenttal för överskottsmål och miniminivåer i sjuk- och arbetslöshetskassan. Man förväntar sig en ny politik, som anvisar en ny linje för framtiden, där alla medborgare får del av de växande vinsterna som robotiseringen och datoriseringen medför. Man väntar på en ny linje, som kan garantera en utveckling långt bortom nästa mandatperiod.  En ny linje, som är hållbar flera generationer framåt.

Men då håller inte Sverigedemokraternas politik, som bygger på rädsla. Då krävs en politik byggd på kärlek och med människor, som sysslar med sådant maskinerna inte kan. Maskiner saknar nämligen empati och kreativitet.  En ny politik som stimulerar människans inneboende kraft och som förmår leva upp till FN:s deklaration om människors lika värde (egentligen värdighet = engelskans dignity).

Hur gick det för Enhet?

En andra vinnare i årets val är partiet Enhet.

- Som enda parti gick vi till val med ett alternativ till Arbetslinjen som kallas Existenslinjen, där människor automatiskt får del av samhällets överskott och där alla människor fullt ut tillåts delta i samhällsutvecklingen, säger Sara Hamidi Widén, Enhets ordförande. 

- Samtliga s.k. mainstreammedia fick information från Enhet, men endast en större tidning i Sverige, Aftonbladet, publicerade ett reportage, där Enhet presenterades. Ändå lyckades vi med hjälp av nätverkande och sociala media och med en valbudget på bara 120.000 kronor mobilisera över 1000 medlemmar och nådde av egen kraft ut med valsedlar till 4000 av drygt 5000 vallokaler.

Detta resulterade i att Enhet fick 6277 röster och är idag Sveriges elfte största parti efter Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna (ett missnöjesparti och valets stora vinnare), Miljöpartiet, Centern, Vänstern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ (valets tredje vinnare och i likhet med Sverigedemokraterna ett missnöjesparti)  och Piratpartiet. 

Notera att Enhet inte är något missnöjesparti utan har en ny vision för framtiden.

Starka förändringsvindar blåser i svensk politik

Strax före valet genomfördes en väljarundersökning (augusti 2014, Solvero AB), där 1045 personer i åldern 18 till 80 år över hela riket tillfrågades.

Första frågan gällde om man kan tänka sig att rösta på ett parti

Så här svarade man:

Kvinnor var något positivare än män och yngre något positivare än äldre.

Existenslinjen attraktiv

Partiet Enhet går till val med en ny välfärdsmodell - Existenslinjen – som bygger på att liv är mer än arbete. 

Existenslinjen, som beskrivs ovan, betyder mer konkret:
• basinkomst till alla istället för det lapptäcke av bidrag vi har idag
• skatt på naturresurser och land istället för skatt på arbete
• arbetstidsförkortning till 30 timmar
• decentraliserad makt och större lokalt självbestämmande
• direktdemokrati
• fler valmöjligheter vad gäller vård, både utförare och vårdformer och oavsett om det gäller skol-, komplementär- eller alternativmedicin.
• respekt för den personliga integriteten utan övervakning eller avlyssning av människor som inte är misstänkta för brott
• en ”inifrånstyrd” skola där lust, lek, nyfikenhet, utforskande och glädje är den ledande energin i barnens utveckling.

På frågan om Enhet är ett parti som man skulle kunna tänka sig att rösta på i riksdagsvalet 2014 svarade

• 11%  Ja absolut
•  9,4% Ja, om Enhet verkar komma över fyra procentspärren
• 37,9% Kanske
• 28,2% Nej troligtvis inte
• 13,5% Nej absolut inte

Även i detta fall var svaren något positivare bland yngre och kvinnor.

Slutkommentar

Undersökningen visar att partiet Enhet gick till val med ett program, som var attraktivt för 75% av de tillfrågade. 20% skulle kunna tänka sig att rösta på Enhet i valet 2014 och hälften av dessa skulle kunna göra det även om det skulle kunna innebära en bortkastad röst. Slutsatsen är att förändringens vindar blåser i svensk politik. Det gäller bara att göra alternativen till Arbetslinjen kända.